Grad Umag

Djelokrug rada

Grad Umag u okviru svoga samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje
 • prostorno i urbanističko planiranje
 • komunalno gospodarstvo
 • brigu o djeci
 • socijalnu skrb
 • primarnu zdravstvenu zaštitu
 • odgoj i osnovno obrazovanje
 • kulturu, tjelesnu kulturu i sport
 • zaštitu potrošača
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
 • protupožarnu i civilnu zaštitu
 • promet na svom području
 • poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Kontakt